Gældende ordensregler - i forlængelse af vedtægterne

§ 11

Al kørende færdsel til og fra havelodden skal ske i henhold til de opsatte  skilte.

Beskadigelse af hæk, hegn, låger m.m. forårsaget af et medlem, dennes husstand eller transporter til et medlems havelod, skal erstattes af vedkommende medlem. 

For transporters vedkommende er medlemmet frigjort, såfremt det transporterende køretøjs forsikring dækker skaden.

Henstilling på vejen af af biler, cykler eller andre køretøjer er forbudt. Parkering henvises omgående til parkeringspladsen. Af- og pålæsning er dog tilladt.

Vask og reperation af motorkøretøjer på foreningens område er forbudt.

Beskadigelse af køretøjer, cykler m.v. på foreningens område er foreningen uvedkommende og henvises til private søgsmål.

Det er forbudt at foretage cykelkørsel i forbindelse med leg på foreningens område.

§ 12

Havelodderne skal til enhver tid holdes i en ren og sømmelig stand. Samtlige hække skal klippes to gange årligt.

Hække omkring havelodder skal holdes klippet i 1,6 meters højde. Der tages hensyn til skrående terræn ved visse haver.

Læskærme må kun oprettes  i forbindelse  med havehuset og ikke overstige en maksimal højde på 1,2 meter.

Der må ikke anvendes kemisk ukrudtsbekæmpelse.

Første klipning (af hæk) skal udføres i perioden 15. juni til 1. juli og den anden klipning  foretages mellem 15. august og 1. september. Er disse arbejder ikke udført indenfor de relevante tidsrum kan/vil det blive udført ved bestyrelsens foranstaltning og på det pågældende medlems regning.

Afbrænding af haveaffald/bål er strengt forbudt.

Ukrudt, småsten og andet affald må ikke henkastes på gange og grønne områder. Dette gælder ligeledes madrester på grund af rottefaren.

Haveaffald, som kan anvendes til kompost, skal henlægges i typegodkendt kompostbeholder.

Træer, buske og andet affald, som ikke egner sig til kompost, skal henlægges på en af bestyrelsen anvist opsamlingsplads eller dertil indrettet beholder. Træer, grene og buske skal i træbeholderen, resten skal i metalbeholderen. Grene må maksimalt være 1/2 meter.

Brugeren skal på forsvarlig måde dyrke jorden til havebrug og sørge for, at plantevækst, hegn m.v. på havelodden vedligeholdes.

Man er forpligtet til at deltage i fællesarbejde mindst 1 af de 2 dage om året, og der kan ikke laves aftaler udenfor de 2 fastsatte dage. Deltager man slet ikke i 1 af de 2 arbejdsdage, skal man betale en afgift på 200 kr. 

§ 13

Transistorradioer eller lignende må ikke benyttes til gene for naboerne. Vanding er tilladt i fornødent omfang, men er til enhver tid underkastet de offentlige myndigheders bekendtgørelser.

Der er totalt forbud med vanding af græsplæne - også i tørre perioder.

§ 14

Medlemmerne er ansvarlige for, at deres gæster overholder ordensreglerne. Klager vedrørende havens forhold eller vedrørende overtrædelse af nærværende vedtægters bestemmelser skal skriftligt fremsendes til bestyrelsen, der har pligt til at påtale de forhold, der er blevet klaget over.

I tilfælde, hvor vedtægterne ikke er fyldestgørende, kan bestyrelsen handle efter  eget skøn med ansvar over for den ordinære generelforsamling.

§ 15

Foreningen opløses i tilfælde af, at lejekontrakte mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Kolonihaveforbundet for Danmark udløber uden at blive fornyet.

Eventuel formue ved foreningens opløsning tilfalder almennyttige formål efter generelforsamlingens bestemmelse. 

§ 16

Beslutninger, truffet i medfør af ovenstående bestemmelser, kan ikke påklages over for kommunen, selvom de er mere vidtgående end bestemmelsen i kontrakten mellem Lyngby-Taabæk Kommune og Kolonihaveforbundet Danmark.

Foreningens meldemmer er forpligtet til at overholde vedtægter og bestemmelser.

 

Lundtofte d. 28. april 2019