Vedtægter for H/F Lundtoftegård

§ 1

Foreningens navn er "Haveforeningen Lundtoftegård"

§ 2

Foreningens formål er at aktivere borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune ved dyrkning af haver

§ 3

Foreningen skal være tilknyttet Kolonihaveforbundet for Danmark og Nord-/Øst-Sjællandskredsen.

Som medlemmer kan kun optages personer, der har fast bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune, og som i øvrigt kan godkendes af kommunen og foreningens bestyrelse.

Brugere af havelod har pligt til at være medlem af haveforeningen, og samboende, gifte eller andre par kan disponere over èn havelod.

Ønsker et medlem af fraflytte sin havelod, skal der fremsendes en opsigelse til bestyrelsen med 3 måneders varsel.

Afgår et medlem ved døen, kan ægtefælle eller samlever overtage havelodden på de samme vilkår, såfremt vedkommende ellers opfylder betingelserne for medlemsskab. Bestyrelsen beslutter, på hvilke tidspunkt en havelod evt. skal forlades af ægtefælle/samlever, såfremt betingelserne for medlemsskab ikke er til stede for denne, under skyldigt hensyn til afgrøder m.v.

Medlemmerne er til enhver tid forpligtet til at holde foreningens formand og kasserer underrettet om deres faste bopæl.

Medlemmet hæfter solidarisk for de økonomiske forpligtelser, som foreningen påtager sig.

§ 4

Mellem Kolonihaveforbundet for Danmark og dettes Nord-/Østsjællands kreds som lejer og Lyngby-Taarbæk Kommune som ejer, er der d. 17. november 1975 indgået en lejekontrakt.

Lejemålet løber i den til enhver tid af Lyngby-Taarbæk Kommune fastsatte periode i henhold til kontrakten med Kolonihaveforbundet for Danmark.

Haveforeningen er omfattet af Lov om Kolonihaver af 7. juni 2001. Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 29. oktober 2001 vedtaget, at haveforeningen har status som varig.

Parkeringspladsen er kun til brugere af H/F Lundtoftegård og gæster til haveforeningens brugere. Tilkørsel kan kun se af Nymøllevej 135. (1. led i denne bestemmelse kan ikke håndhæves, da foreningens område inkl. P-plads er offentligt område, red.)

I følge lov om  kolonihaver med varig status, har offentligheden adgang til at gå på veje og stier i området fra kl. 08:00 til kl. 21:00.

§ 5

De på havelodderne placerede huse, hvis opførelsespris i 1975 var kr. 8.675,00 (kan evt. opskrives, hvis en ordinær generalforsamling vedtager dette) kan overdragelse til ny bruger på følgende betingelser: Husene skal ved salg kunne indeks-reguleres (iht. gældende pristal).

Haveforeningen er gjort bekendt med det på en situationsplan med stiplet linje angivne servitutareal for Gentofte Kommunes hovedkloakledning. Ligesom haveforeningen er bekendt med, at der på dette areal ikke må foretages bebyggelse, terrænændringer eller andre aktiviteter, der kan hindre, at der til enhver tid er adgang til at foretage vedligeholdelses- og reparationsarbejder samt, at der ifm. sådanne arbejder ikke vil blive ydet erstatning af nogen art.

Husene må ikke fjernes fra havelodden. Størrelse, udseende, placering, materialer, konstruktion etc. skal godkendes af Lyngby-Taarbæk Kommune. Køberen overtager huset og havelodden for den vurderingssum, som er fastsat af Kolonihaveudvalgets vurderingsudvalg, eller en salgssum, der aftales i enighed imellem køber og sælger (dette kan sælges for mindre end vurderingssummen). Evt. gæld fx banklån er alene en sag imellem sælger og køber. Huset skal forefindes i den udførelse/konstruktion, som var fastsat ved opførelsen. Evt. mangler eller misvedligeholdelser afskrives af sælger. Overdragelsen af indbo, haveredskaber etc. til ny bruger betragtes som sælgers private anliggende (sælger skal fjerne diverse indbo m.v., der ikke indgår i salget).

Ved afhændelse af havelodden skal der foretages en vurdering af hus og have. Sælger skal kontakte en fra bestyrelsen, som så kontakter Kolonihaveforbundets vurderingsudvalg for at aftale dato for vurdering. Der skal være en fra bestyrelsen til stede ved vurderingen. Vurderingsgebyret skal betales af sælger ved vurderingen. Såfremt sælger ikke møder frem, skal denne betale gebyr for udvalgets tid.

Der opkræves af sælger et administrationsgebyr på 500,00 kr. til foreningen H/F Lundtoftegård, for administration af indkaldelse til fremvisning, fremvisning og udfærdigelse af kontrakter

§ 6

Lejen fastsættes på generalforsamling med virkning fra 1. januar.

Havelodden må kun benyttes til kolonihavebrug. Fremleje er forbudt. Dyrkning af havelodden må ikke overdrages til andre, hverken familiemedlemmer eller venner og bekendte. Enhver art af udsalg er forbudt fra haveloddene.

Dyrehold er ikke tilladt. Dog er det tilladt at have hund med i haven, men den skal være i snor og være under fuld kontrol, den må ikke vise truende og skræmmende adfærd over for personer, der færdes i haveforeningen. Endvidere skal hunden holdes inden for hundeejerens havelod, og ejeren bliver draget til ansvar, såfremt hunden viser støjende adfærd eller er til gene for  foreningens medlemmer og gæster.

Mistbænke må ikke overstige 60 cm i højden. Bygninger skal have et sømmeligt og passnede udseende, og de fordringer, der i så henseende er stillet af Lyngby-Taarbæk Kommune, skal til enhver tid efterkommes.

Ud over de placerede huse på havelodderne, må ingen bygning eller tilbygning finde sted, hverken af trær eller andet materiale. Dog er det tilladt af have en slagbænk  til værktøj. Læhegn må kun opstilles ifm. huset.

Husene skal være forsikret mod brand.

Buske med dybdegående reødder må ikke plantes nærmere end 1,50 m fra hæk og kloak. Stauder skal holdes fri fra hæk, da de ødelægger hæk totalt. Frugttræer må kun være lavstammede.

Ud for havelod, som har græsrabat og frugttræer, er der pligt til at vedligeholde denne. Hækken skal friholdes for græs langs denne. Omkring frugttræer skal være gravet frit.

De havelodder, som ikke har græsrabat, skal holde hækken fri for ukrudt m.v. Uden for haverne er det ikke tilladt at plante blomster, lægge sten eller på anden vis forandre den af kommunen anlagte vej.

Såfremt lejer ikke nøje overholder bestemmelserne i kontrakten mellem Kolonihaveforbundet for Danmark og Lyngby-Taarbæk Kommune er kommunen berettiget til med øjeblikkeligt varsel at opsige kontrakten og i tilfælde betragte tilladelsen til arealets benyttelse til fritidshaver som bortfaldet.

Alle bygninger skal fjernes fra arealet inden 3 måneder fra den dato, kommunen i rekommanderet brev til haveforeningen har givet meddelelse herom. Ved lejemålets ophør kan kommunen kræve arealet ryddetliggjort for bygninger, installationer, hegn og beplantning m.v.

§ 7

Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen. El og vandafgifter fordeles ligeligt på alle havelodder. Halvårlige haveleje er 1.950,00 kr. Lejen forfalder den 15. januar samt 15. juli

Afstår et medlem sin havelod, skal den nye bruger betale det normale medlemskontingent. Overdragelse af havelod (evt. til salg) kan kun ske med bestyrelsens sanktion. Ved overdragelse til ny bruger kan der kun beregnes vederlag for de på jorden værende genstande. Selve retten til jorden kan aldrig handles.

Ved afståelse af en havelod ophører medlemskab af foreningen automatisk. Er afgifter (kontingent m.m.) ikke betalt inden forfaldstid, vil der blive sendt en rykker dagen efter forfaldsdato, dvs. d. 16. januar og 16. juli. Der pålægges et gebyr på kr. 100,00. Hvis afgifterne stadig ikke betales, vil der blive sendt endnu en rykker 8 dage efter første rykker. Ved rykker 2 pålægges et gebyr på kr. 200,00. Hvis der stadig ikke betales, sendes rykker 3 til adressen i anbefalet brev, og bestyrelsen vil evt. møde op på adressen. Ved 3. rykker pålægges gebyr på kr. 300,00. Der skal så betales her og nu, ellers fortabes retten til havelodden. I tilfælde af uforskyldt grund til den manglende betaling, kan bestyrelsen dispensere fra ovennævnte bestemmelse.

§ 8

Udelukkelse af et medlem kan ske i tilfælde af:

1. Ikke rettidig betaling af kontingenter og afgifter

2. Væsentlig forsømmelse af havelod eller bygning

3. Ufordragelig adfærd over for andre medlemmer

4. Modarbejdelse eller gentagne overtrædelser af foreningens vedtægter

5. Grov misligholdelse af ordensregler

6. Ved flytning fra kommunen

Beslutning om udelukkelse foretaget af bestyrelsen eller generalforsamlingen er endelig og kan ikke indbringes for domstolen (dette kan ikke håndhæves, en sag kan altid bringes for domstolen i Danmark, red.). Udelukkelse af den retsvirkning, at havelodden overdrages til ny bruger efter afregning senest én måned efter udelukkelsesdagen. 

§ 9

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Indkaldelse hertil sker med 4 ugers varsel. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Generalforsamlingen er højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Afstemningen sker ved håndsoprækning, men skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot ét medlem ønsker det. Stemmeberettiget er alene foreningens medlem. Der kan afgives stemme ved fuldmagt, men fuldmagt kan kun gives til et medlem. Et medlem kan afgive sin egen stemme og en ved fuldmagt.

Ekstraordinær generalforsamling kan samkaldes med 8 dages skriftligt varsel af bestyrelsen, eller hvis mindst en tredjedel af medlemmerne anmoder herom overfor bestyrelsen med en skriftlig angivelse af grunden til den ønskede indkaldelse og skal i så fald afholdes senest 3 uger efter anmodningen er modtaget. I tilfælde af, at det ikke er muligt at afholde fysiske generalforsamlinger samt ekstraordinære generalforsamlinger, kan dette foregå online via post- og brevafstemning.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Indkaldelse hertil sker med 4 ugers varsel. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Generalforsamlingen er højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot ét medlem ønsker det. Stemmeberettiget er alene foreningens medlem. Der kan afgives stemme ved fuldmagt, men fuldmagt kan kun gives til et medlem. Et medlem kan afgive sin egen stemme og en ved fuldmagt. 

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes med 8 dages skriftligt  varsel af bestyrelsen, eller hvis  mindst en tredjedel af medlemmerne anmoder herom over for bestyrelsen med en skriftlig angivelse af grunden til den ønskede indkaldelse og skal i så fald afholdes senest 3 uger efter anmodningen er modtaget.

§ 10

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden, et bestyrelsesmedlem en suppleant og en revisor vælges på ulige årstal. Kassereren, 2 bestyrelsesmedlemmer, en suppleant og en revisorsuppleant vælges på lige årstal. Bestyrelsen udpeger selv næstformand og sekretær.

Det færdiggjorte årsregnskab med budgetforslag til det kommende års budget skal senest afleveres til formand og revisor i den første uge af januar måned.

Bestyrelsen varetager foreningens interesser og afholder møder, så ofte den finder det påkrævet. Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Kassereren fører regnskabet og er ansvarlig for foreningens midler, der skal sættes i en bank/sparekasse. Kassereren bemyndiges til at oprette og anvende netbank, hvis dette ønskes. den kontante beholdning må ikke overstige kr. 5.000,00. Kassereren aflægger regnskab på den årlige generalforsamling. Der fremsendes et revideret regnskab sammen med indkaldelsen til generalforsamling. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Ingen i bestyrelsen kan oppebære nogen form for løn eller honorar. Fornødne udgifter ved møder og lignende dækkes af foreningen. formanden og kassereren får kr 1.600,00 hver pr. år i telefonpenge.